Personvernpolicy

Bombardier Recreational Products Inc. (BRP), et privateid selskap, er verdensledende innen design, utvikling, produksjon, distribusjon og markedsføring av motoriserte rekreasjonskjøretøy. Selskapets portefølje av varemerker og produkter omfatter: Snøscootere fra Ski-Doo og Lynx, vannscootere fra Sea-Doo, påhengsmotorer fra Evinrude og Johnson, Can-Am all-terrain- og side-by-side-kjøretøyer og roadsters samt motorer fra Rotax. BRPs produkter distribueres i mer enn 100 land. Sea-Doo, Ski-Doo, Lynx, Evinrude, Johnson, Can-Am, Rotax og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller  dets tilknyttede selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

JURIDISKE MERKNADER

VAREMERKE, OPPHAVSRETT OG IMMATERIELL EIENDOMSRETT

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP") er verdensledende innen design, utvikling, produksjon, distribusjon og markedsføring av motoriserte rekreasjonskjøretøy, herunder snøscootere, personlige vannscootere, båter, påhengsmotorer, flymotorer, all terrain-kjøretøy, side-by-side-kjøretøy og roadsters og tilhørende deler, tilbehør, klesplagg og mange andre produkter som selges i henhold til lisens.

OPPHAVSRETTIGHETER

BRP eier og beholder opphavsrettighetene til de materialene som finnes i BRPs nettsteder og eventuelle dokumenter utstedt av BRP, herunder kataloger, tekniske publikasjoner, bruksanvisninger og veiledninger. Med mindre noe annet er angitt, har ingen rett til å kopiere eller mangfoldiggjøre i noen form arkitekturen eller den visuelle fremsyningen av BRPs nettsteder, eventuell informasjon som finnes på BRPs nettsteder, herunder fotografier publisert på nettstedet eller i kataloger. Ingen materialer fra BRPs nettsteder eller et nettsted som eies, driftes, lisensieres eller kontrolleres av BRP eller tilknyttede selskaper, tillates kopiert, reprodusert, nypublisert, opplastet, slått opp, overført eller distribuert på noe vis med unntak av at du tillates å laste ned ett eksemplar av materialene på én enkelt datamaskin kun for din personlige, ikke-kommersielle hjemmebruk forutsatt at du holder alle opphavsrettigheter og andre proprietære meldinger intakte.

VAREMERKER

BRP bruker og fremmer i betydelig grad sine varemerker gjennom en rekke kanaler, herunder fjernsyn, trykte annonser og Internett. Som følge av vår omfattende promoteringsinnsats og kvaliteten på varene og tjenestene som BRP tilbyr, er BRPs varemerker berømte verden over og representerer særdeles verdifull goodwill. Enhver bruk av BRPs varemerker uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra BRP, vil kunne innebære varemerkekrenkelse og uredelig konkurranse. Du skal ikke bruke eller registrere, verken helt eller delvis, noen av varemerkene til Bombardier Recreational Products Inc., BRP-Powertrain GmbH eller Co KG eller BRP Finland Oy (heretter "BRP og/eller Tilknyttede selskaper), herunder grafiske symboler, logoer og ikoner unntatt etter uttrykkelig, skriftlig godkjenning fra BRP og/eller Tilknyttede selskaper.

Du skal ikke bruke eller registrere, verken helt eller delvis, noen av varemerkene til BRP og/ellers dets Tilknyttede selskaper, herunder grafiske symboler, logoer eller ikoner, som, eller som deler av, et selskapsnavn, handelsnavn, produktnavn eller servicenavn (for eksempel: "NN Ski-Doo Inc."). Du skal ikke bruke varemerker som er identiske eller tilsvarende BRPs og/eller Tilknyttede selskapers som en del av et domenenavn unntatt etter en uttrykkelig, skriftlig godkjenning fra BRP og/eller Tilknyttede selskaper (for eksempel: www.SeaDooPWC.com). Du skal ikke bruke BRPs og/eller tilknyttede selskapers varemerker, herunder grafiske symboler, logoer eller ikoner, på en måte som er belastende. Du skal ikke bruke BRPs og/eller Tilknyttede selskapers varemerker som substantiv i muntlige eller skriftlige kommunikasjoner. For å unngå at BRPs og/eller Tilknyttede selskapers varemerker gradvis blir generiske i forbindelse med BRPs produkter, må et fellesnavn eller substantiv alltid gå foran eller følge etter BRPs og/eller Tilknyttede selskapers varemerker og aldri stå alene (for eksempel: "Min Ski-Doo-snøscooter" istedenfor "Min Ski-Doo"). Du skal ikke bruke BRPs og/eller Tilknyttede selskapers varemerker i flertalls- eller eiendomsform (for eksempel: "Jeg har to Spyder-roadsters" istedenfor "Jeg har to Spyders").

Du skal ikke bruke BRPs og/eller Tilknyttede selskapers varemerker, herunder grafiske symboler, logoer eller ikoner, på en måte som vil kunne innebære tilknytning til eller tilslutning, sponsing eller støtte fra BRP og/eller Tilknyttede selskaper.

Du skal ikke produsere, selge eller gi bort handelsvarer (for eksempel t-skjorter, penner osv.) som bærer BRPs og/eller Tilknyttede selskapers varemerker, herunder grafiske symboler, logoer eller ikoner, unntatt etter en uttrykkelig, skriftlig godkjenning fra BRP og/eller Tilknyttede selskaper. At et varemerke, grafiske symboler, en logo eller et ikon ikke er med på denne listen, innebærer ingen fraskrivelse av BRPs og/eller Tilknyttede selskapers rettigheter til et slikt varemerke, slike grafiske symboler, en slik logo eller et slikt ikon eller en slik immateriell rettighet av noe slag.

GARANTIFRASKRIVELSE

DETTE NETTSTEDET OG ALL DEN INFORMASJONEN DET INNEHOLDER, LEVERES "SOM DET/DE ER" UTEN NOEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM OMSETTELIGHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER AT DET/DE ER IKKE-KRENKENDE. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SLIK AT UNNTAKET FORAN, MULIGENS IKKE GJELDER FOR DEG.

Informasjon på dette Nettstedet vil kunne ha tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Endringer vil jevnlig kunne bli gjort i informasjonene eller produktene heri.

ANSVARSBEGRENSNING

BRP gir overhodet ingen forsikringer om noe annet Nettsted som du måtte få adgang til gjennom dette. Når du får adgang til et Nettsted som ikke tilhører BRP, må du forstå at det er uavhengig av BRP, og at BRP ikke har noen kontroll over innholdet på det Nettstedet. I tillegg betyr en link til et Nettsted som ikke er BRPs, ikke at BRP støtter opp om eller godtar noe ansvar for innholdet eller bruken av slikt Nettsted. Det er opp til deg å iverksette tiltak for å sikre at hva enn du velger å bruke, er uten slikt noe som virus og andre elementer av destruktiv karakter.

IKKE I NOE TILFELLE HVA GJELDER DETTE NETTSTEDET ELLER NOE ANNET HYPERLINKET NETTSTED, SKAL BRP VÆRE ANSVARLIG OVERFOR NOEN FOR EVENTUELLE TINGS- ELLER PERSONSKADER FORÅRSAKET AV (HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL) EVENTUELL(E) FEILFUNKSJON, FEIL, UNNLATELSE, DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER ANDRE PÅFØLGENDE SKADER, HERUNDER UTEN BEGRENSNING, MULIG FORTJENESTETAP, FORSTYRRELSE AV FORRETNINGSDRIFTEN, TAP AV PROGAMMER ELLER ANDRE DATA I INFORMASJONSBEHANDLINGSSYSTEMET DITT ELLER NOE ANNET, SELV OM VI ER BLITT UTTRYKKELIG INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

KONFIDENSIELLE ELLER PROPRIETÆRE INFORMASJONER

BRP gleder seg over å høre fra deg og imøteser dine kommentarer om BRPs produkter. Dessverre må du forstå at BRP ikke ønsker å få konfidensielle eller proprietære informasjoner fra deg via Nettstedet vårt. Legg merke til at eventuelle informasjoner eller materialer sendt til BRP, IKKE vil bli ansett å være konfidensielle. Ved å sende informasjoner eller materialer til BRP, gir du BRP en ubegrenset, ugjenkallelig lisens til å bruke, reprodusere, vise frem, implementere, modifisere, overføre og distribuere slike materialer eller informasjoner, og du samtykker også i at BRP står fritt til å bruke mulige ideer, konsepter, kunnskaper eller teknikker som du sender oss, til ethvert formål.

JURISDIKSJONSSAKER

Med mindre det er angitt noe annet, presenteres materialene på dette nettstedet, kun med det for øye å promotere BRPs produkter. BRP gir ingen forsikring om at materialer eller produkter som er avbildet på nettstedet, er egnede eller tilgjengelige alle steder. Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i henhold til lovverket i provinsen Quebec uten at dets prinsipper om lovverkskonflikter kommer til anvendelse. Hvis en bestemmelse i denne avtalen er ulovlig, en nullitet eller av en eller annen grunn ugjennomførbar, skal den bestemmelsen anses utskilt fra denne Avtalen

og skal ikke påvirke gyldigheten og gjennomførbarheten hva gjelder gjenværende bestemmelser. Dette er hele avtalen mellom partene knyttet til saksforholdet heri, og den skal ikke kunne bli modifisert uten at det gjøres skriftlig og signeres av begge parter.

OMFANGET AV PERSONVERNPOLICYEN

Denne personvernpolicyen gjelder for informasjoner, herunder personopplysninger, som BRP (Bombardier Recreational Products Inc. og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper) har samlet inn om deg. BRP er opptatt av å beskytte personvernet ditt og støtter en generell policy om åpenhet om hvordan vi samler inn, bruker og røper dine personopplysninger.

FORMÅL

Formålet med denne Personvernpolicyen er å informere deg om BRPs metoder relatert til innsamlingen, bruken og røpingen av personopplysninger som måtte bli besørget gjennom tilgangen til eller bruken av våre nettsteder eller tjenester og relaterte produkter, eller som vi på annet vis måtte samle inn. Ved å kjøpe produktene våre eller bruke tjenestene våre eller nettstedet vårt samtykker du i innsamlingen, bruken og røpingen av personopplysningene dine (som definert nedenfor) i samsvar med følgende

bestemmelser og vilkår. Denne Personvernpolicyen forklarer hvordan du kan kontakte oss hvis du har et spørsmål om, ønsker å gjøre en endring i eller slette noen av personopplysningene som BRP måtte ha om deg. Vi anbefaler på det sterkest at du tar deg tid til å lese denne Personvernpolicyen og oppbevarer den for fremtiden.

PERSONOPPLYSNINGER

I sammenheng med denne Personvernpolicyen betyr "personopplysninger" ["personal information"] informasjoner om en person som kan identifiseres.

HVA SLAGS PERSONOPPLYNINGER VI SAMLER INN

De personopplysninger som samles inn, vil minst kunne inneholde noe av det følgende:

  • Kontaktinformasjoner (som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer som ikke er forretningsvirksomhetsrelaterte), og  
  • Demografiske informasjoner (som kjønn og kommunikasjonsspråk).

HVORDAN VI BRUKER PERSONOPPLYNINGENE DINE

Vi bruker personopplysningene dine for å:

  • Gi deg individualiserte tjenester og internaktiv kommunikasjon,
  • Gjøre alt det som trengs for å administrere disse tjenestene,
  • Analysere, utvikle, forvalte, beskytte og forbedre disse tjenestene,
  • Gi deg råd om nye produkter og tjenester som vil kunne være av interesse for deg, og
  • Utvikle og opprettholde vår forbindelse med deg og kommunisere med deg.

NÅR VI RØPER PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Uten samtykke fra deg vil vi ikke selge, lisensiere, bytte eller leie ut personopplysningene dine til eller med andre. BRP skal kunne dele personopplysninger med tredjeparter som er hyret inn for å bistå oss med å besørge tjenester til deg eller for å oppnå ett eller flere av de formålene som er beskrevet foran. Disse tjenesteleverandørene forbys å bruke personopplysningene dine til andre formål enn å gi denne bistanden og må beskytte personopplysninger som BRP røper og etterleve de generelle personvernprinsippene som er beskrevet i denne Personvernpolicyen. BRP forbeholder seg retten til å røpe personopplysninger til en tredjepart hvis en lov, regel, ransakingsordre, stevning eller domstolbeslutning på lovlig vis pålegger eller tillater oss å gjøre dette. For at du skal fortsette å motta de samme produktene og tjenestene fra en tredjepart, forbeholder BRP seg også retten til å røpe og/eller overføre personopplysninger til en tredjepart i tilfelle et/en foreslått kjøp, salg (herunder likvidasjon, realisering, tvangsinndrivelse eller pantovertakelse), lån, fusjon, sammensmeltning eller noen annen type erverv, avhendelse, overføring, overdragelse eller finansiering av hele eller en del av BRP eller noen av forretningsvirksomhetene eller aktivaene til eller andelene i BRP eller en avdeling av samme.

KUNNSKAP OG SAMTYKKE

BRP samler inn personopplysninger om deg kun hvis du frivillig besørger slike. Normalt vil vi på tidspunktet for innsamlingen be om samtykke til bruk eller røping av personopplysningene dine. Under visse forhold vil samtykke bli søkt etter at informasjonene er blitt samlet inn, men før bruk (for eksempel når vi ønsker å bruke informasjonene for et formål som tidligere ikke er blitt identifisert).

Formen på det samtykket vi søker, blant annet om det er uttrykt eller underforstått, vil i stor grad avhenge av følsomheten i personopplysningene dine og den enkelte persons rimelige forventninger under forholdene. Du skal når som helst kunne trekke samtykket tilbake betinget av lovbestemte eller kontraktsfastsatte begrensninger og rimelig varsel. Hvis du ønsker å trekke samtykket ditt tilbake en eller annen gang, skal du kontakte BRP på privacyofficer@brp.com eller med post til Bombardier

Recreational Products Inc., Att.: Senior Legal Counsel-Privacy Offer, 726, St-Joseph, Valcourt, Quebec, Canada, J0E 2L0. Vi vil informere deg om virkningene av et tilbaketrukket samtykke. Vi vil ikke som en betingelse for å levere et produkt eller en tjeneste, kreve at du samtykker i innsamling, bruk eller røping av flere informasjoner enn det som trengs for å oppfylle de eksplisitt angitte og tillatte formålene som informasjonene gis for.

BRUK ELLER RØPING FOR MARKEDSFØRINGSFORMÅL

Med mindre du har anmodet om ikke å motta markedsføringsmaterialer, vil vi også kunne bruke (men ikke røpe) dine personopplysninger for å fremme og markedsføre flere varer, tjenester og spesielle tilbud fra oss, våre tilknyttede selskaper og/eller våre forretningskompanjonger, herunder ved bruk av direktemarkedsføring. Vi vil også kunne røpe navnet ditt og postadressen til disse tilknyttede selskapene og/eller forretningskompanjongene slik at de kan sende deg promoteringsmaterialer direkte. Du kan velge ikke å tillate oss å bruke eller røpe personopplysningene dine for direktemarkedsføringsformål ved å kontakte oss som angitt nedenfor (se "Kontakte Oss og Korrigere eller Oppdatere Dine Opplysninger").

INFORMASJONSKAPSLER

BRP bruker informasjonskapsler (cookies) for å forvalte nettstedet vårt og e-postprogrammer. Vi bruker ikke informasjonskapsler for å samle inn eller lagre personopplysninger. En informasjonskapsel er en liten fil som plasseres på datamaskinen din når du besøker et nettsted. Informasjonskapsler brukes for å lagre annet enn personopplysninger som brukes for å administrere nettstedopplevelsen din, for eksempel hva slags nettleser du har. En informasjonskapsel kan også lagre preferanseinformasjoner for å tilpasse nettstedopplevelsen din. Informasjonskapsler kan hjelpe oss til å forstå hvordan forbrukere anvender nettstedene våre og e-postsendinger slik at vi kan utforme bedre tjenester i fremtiden.

HORDAN VI BESKYTTER PERSONOPPLYSNINGENE DINE

BRP gjør hva som er kommersielt rimelig for å sikre at personopplysninger som samles inn fra deg, beskyttes mot tap og uautorisert tilgang. Denne beskyttelsen gjelder i relasjon til informasjoner lagret både elektronisk og på papir. Tilgang til personopplysningene dine begrenses til personer som har et forretningsmessig behov som er i samsvar med de informasjonene som ble gitt. I tillegg anvender BRP generelt godtatte informasjonssikringsteknikker som brannmurer og tilgangskontrollprosedyrer for å beskytte personopplysninger mot tap og uautorisert tilgang.

LINKER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER

Dette nettstedet vil kunne tilby linker til tredjeparts nettsteder. Du må være oppmerksom på at operatører av linkede nettsteder også vil kunne samle inn personopplysningene dine (herunder informasjoner generert ved bruken av informasjonskapsler) hvis du linker deg til nettstedene deres. BRP er ikke ansvarlig for hvordan slike tredjeparter samler inn, bruker eller røper personopplysningene dine, og derfor er det viktig at du gjør deg kjent med deres personvernpolicyer før du gir dem personopplysningene dine.

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNPOLICYEN

BRP forbeholder seg retten til når som helst å modifisere denne Personvernpolicyen uten varsel. Personvernpolicyen som til enhver tid slås opp på dette nettstedet, skal anses å være den Personvernpolicyen som da gjelder.

Kontakt oss, Korrigere eller Oppdatere Dine Opplysninger. Du kan hjelpe oss å opprettholde nøyaktigheten når det gjelder personopplysningene dine ved å gi oss beskjed om eventuelle endringer i disse opplysningene. Hvis du har spørsmål om BRPs Personvernpolicy, eller hvis du anmoder om tilgang til eller korrigering av eller for å oppdatere personopplysningene dine, skal du kunne kontakte oss på én av følgende måter:

E-post:           privacyofficer@brp.com
Post:              Bombardier Recreational Products Inc.
Att.: Senior Legal Counsel-Privacy Officer
726, St-Joseph Street
Valcourt, Québec
Canada, J0E 2L0

©2013, Bombardier Recreational Products Inc. Alle rettigheter forbeholdes.